ห้องเรียนดิจิตอล
 
Username
Password
 
ข้อมูลโรงเรียน
 

 ข้อมูลพื้นฐาน

 ประวัติโรงเรียน

 รายนามผู้บริหาร

 แผนผังโรงเรียน

 ข้อมูลอาคาร สถานที่

 โทรศัพท์ภายใน

 เพลงโรงเรียน

 กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 สมาคมผู้ปกครองและครู

 การขับเคลื่อนโรงเรียน

 
เมนูหลัก
 
แผนที่เข้าโรงเรียน
คณะผู้บริหารโรงเรียน
ครูภาษาไทย
ครูคณิตศาสตร์
ครูวิทยาศาสตร์
ครูสังคมศึกษาฯ
ครูสุขศึกษาและพลศึกษา
ครูศิลปะ
ครูการงานอาชีพฯ
ครูภาษาต่างประเทศ
แนะแนว
สำนักงาน
 
เว็บไซด์น่าสนใจ
 
   ซอฟท์แวร์ เพื่อการศึกษา
   ผลงาน คศ. 3
   ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
   ก.ค.ศ.
   สมศ.
   รูป 50 ปี พ.ข. รุ่น 27
   โครงการโทรทัศน์ออนไลน์(SEMA)
   เรียนรู้ภาษาจีนผ่านเว็บ
   มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   M.S.IT13 ศรีปทุม
   GURUONLINE เพื่อครูไทย
   google group
   สำนักเทคโนโลยี สพฐ.
   ส.ก.ส.ค.
   ศูนย์ประสานงานมัธยมศึกษา
   สพม.กทม. เขต 2
   สทศ.
   โครงการPISA
   โครงการ UniNet
   อาเซียนศึกษา
   โรงเรียนมาตรฐานสากล
   สำนักนโยบายแและแผน สพฐ.
   รับสมัครนักเรียนออนไลน์
อื่น ๆ     
 
เว็บไซต์ภายในโรงเรียน
 

 
 
ตารางสอนนักเรียน ม.1- ม.6 ปีการศึกษา 2560
 
ตารางสอนนักเรียนระดับชั้น ม.1   
ตารางสอนนักเรียนระดับชั้น ม.2    
ตารางสอนนักเรียนระดับชั้น ม.3    
ตารางสอนนักเรียนระดับชั้น ม.4
ตารางสอนนักเรียนระดับชั้น ม.5
ตารางสอนนักเรียนระดับชั้น ม.6
 
Port Teacher
 
ผลงานของครู

 
ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงและซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร 418 ก
 
รับสมัครครูอัตราจ้างแนะแนว 1 อัตรา
มอบเกียรติบัตรแข่งขันทักษะ

โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะ งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ประจำปี 2560
(ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ระหว่างวันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2560
ทั้งนี้โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 68 รายการ
ผลการแข่งขันมีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ได้เป็นตัวแทนของ สพม.2 เข้าแข่งขันระดับภาคกลางและภาคตะวันออก จำนวน 2 รายการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ได้แก่
1. นายจิรายุ  โคมา         ชั้น ม.6/8
2. นายพัสกร  จีนไม้        ชั้น ม.6/2
3. นายลือชัย  สงวนรัตน์   ชั้น ม.6/4
4. นายหทัยทัต  ไกรกลาง ชั้น ม.6/2
5. นายอภิสิทธิ์  นาคทิพย์  ชั้น ม.6/5
ครูผู้ฝึกซ้อมได้แก่ คุณครูวีณา  ผินสุวรรณ และคุณครูเสาวลักษณ์  ศรีสว่าง

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้แก่
1. นายชนะชล  อยู่ชนะชล       ชั้น ม.3/1
2. เด็กชายพงคภัค  พรหมวิจิต  ชั้น ม.3/1
3. นายสาธุ  ลาภมหาไพศาล    ชั้น ม.3/1
ครูผู้ฝึกซ้อม ได้แก่ คุณครูกิตติพงษ์  สุกตื้อ และคุณครูสุภาภรณ์  โน้ตสุภา
ร่วมชมนิทรรศการ "พ่อไม่ได้จากไปไหน"
อบรมเชิงปฏิบัติการ "ยุวอาสาจราจร"
ศูนย์การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
สอบธรรมศึกษา
วันที่ 9 พฤศจิายน 2560 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยได้เป็นสนามสอบ
การสอบธรรมสนามหลวง แผนกธรรมศึกษา ประจำปี 2560
 
โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน
โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน (ประจำปี 2560)
กิจกรรมกำเนิดศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนคู่มิตรและไดัจัดอบรมเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ให้กับนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ณ หอประชุมโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
อบรมปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ได้จัดอบรมปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
โดยใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community : PLC)
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
ณ หอประชุมโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
ทั้งนี้ ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรฯ
news
วิดีโอปัจฉิม ม.6
จามจุรีเกมส์
เพชรยอดมงกุฎพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 10
นักคิดตะลุยอาเซียน
ภาพกิจกรรมคริสมาสต์
ผู้อำนวยการ
 

นายคณิตพันธ์  จามรธัญญวาท
 
ผู้บริหาร
 
ส่งข้อความถึง ผู้บริหาร ส่งข้อความถึง ผู้บริหาร
สาสน์จาก ผู้บริหาร สาสน์จาก ผู้บริหาร
 
ระบบสารสนเทศนักเรียน
 
 
 
สื่อการสอนของครู
 
 
งานด้านวิชาการ
 

 
 
เว็บไซต์ความรู้
  
เว็บไซต์หน่วยงาน
 
 
หนังสือออนไลน์
 

 
 
 
โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
182 สุขุมวิท 62 แขวงบางจาก  เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์  0-2311-5185 , 0-2311-5196, โทรสาร : 0-2311-5317 , 0-2332-5040
E-Mail : 
webmaster