English ภาษาไทย

ห้องเรียนดิจิตอล
 
 

  ข้อมูลโรงเรียน

 ข้อมูลพื้นฐาน

 ประวัติโรงเรียน

 รายนามผู้บริหาร

 แผนผังโรงเรียน

 ข้อมูลอาคาร สถานที่

 โทรศัพท์ภายใน

 เพลงโรงเรียน

 กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 สมาคมผู้ปกครองและครู

 การขับเคลื่อนโรงเรียน

  เมนูหลัก
แผนที่เข้าโรงเรียน
ประวัติ
เกียรติประวัติ
คณะผู้บริหารโรงเรียน
ครูภาษาไทย
ครูคณิตศาสตร์
ครูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูสังคมศึกษาฯ
ครูสุขศึกษาและพลศึกษา
ครูศิลปะ
ครูการงานอาชีพ
ครูภาษาต่างประเทศ
แนะแนว
สำนักงาน

  เว็บไซด์น่าสนใจ
   ซอฟท์แวร์ เพื่อการศึกษา
   ผลงาน คศ. 3
   ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
   ก.ค.ศ.
   สมศ.
   รูป 50 ปี พ.ข. รุ่น 27
   โครงการโทรทัศน์ออนไลน์(SEMA)
   เรียนรู้ภาษาจีนผ่านเว็บ
   มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   M.S.IT13 ศรีปทุม
   GURUONLINE เพื่อครูไทย
   google group
   สำนักเทคโนโลยี สพฐ.
   ส.ก.ส.ค.
   ศูนย์ประสานงานมัธยมศึกษา
   สพม.กทม. เขต 2
   สทศ.
   โครงการPISA
   โครงการ UniNet
   อาเซียนศึกษา
   โรงเรียนมาตรฐานสากล
   สำนักนโยบายแและแผน สพฐ.
   รับสมัครนักเรียนออนไลน์
อื่น ๆ     

ข่าว

  เว็บไซต์หน่วยงาน
 
 ครูภาษาต่างประเทศ
 

 

  นางสาวจุฑามาศ เลิศศิริสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 

นางนิลภา พงษ์สวัสดิ์
 


นางสาวละมัย สุกใส

 

นางสาววิชนี  อนุสรณ์ขาวผ่อง 
 

นางสาวศิรินภา  ไชยราช
 
นางสาวสุภาวดี  จอมศรี
 

นางสาวสุวรรณณี  ผสม
 


 นางสาววิมล  ขาสันเทียะ
 

นางสาววณิชชา  ประมาณ
 

นางสาวประภัสสร  หารวย
 
 

 

นางสาวบุษบาวรรณ  มหามิตร

 

  
   
     
     
 

 
 
 
   

โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
182 สุขุมวิท 62 แขวงพระโขนงใต้  เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์  0-2311-5185 , 0-2311-5196, โทรสาร : 0-2311-5317 , 0-2332-5040
E-Mail : 
webmaster