English ภาษาไทย

ห้องเรียนดิจิตอล
 
 

  ข้อมูลโรงเรียน

 ข้อมูลพื้นฐาน

 ประวัติโรงเรียน

 รายนามผู้บริหาร

 แผนผังโรงเรียน

 ข้อมูลอาคาร สถานที่

 โทรศัพท์ภายใน

 เพลงโรงเรียน

 กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 สมาคมผู้ปกครองและครู

 การขับเคลื่อนโรงเรียน

  เมนูหลัก
แผนที่เข้าโรงเรียน
ประวัติ
เกียรติประวัติ
คณะผู้บริหารโรงเรียน
ครูภาษาไทย
ครูคณิตศาสตร์
ครูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูสังคมศึกษาฯ
ครูสุขศึกษาและพลศึกษา
ครูศิลปะ
ครูการงานอาชีพ
ครูภาษาต่างประเทศ
แนะแนว
สำนักงาน

  เว็บไซด์น่าสนใจ
   ซอฟท์แวร์ เพื่อการศึกษา
   ผลงาน คศ. 3
   ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
   ก.ค.ศ.
   สมศ.
   รูป 50 ปี พ.ข. รุ่น 27
   โครงการโทรทัศน์ออนไลน์(SEMA)
   เรียนรู้ภาษาจีนผ่านเว็บ
   มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   M.S.IT13 ศรีปทุม
   GURUONLINE เพื่อครูไทย
   google group
   สำนักเทคโนโลยี สพฐ.
   ส.ก.ส.ค.
   ศูนย์ประสานงานมัธยมศึกษา
   สพม.กทม. เขต 2
   สทศ.
   โครงการPISA
   โครงการ UniNet
   อาเซียนศึกษา
   โรงเรียนมาตรฐานสากล
   สำนักนโยบายแและแผน สพฐ.
   รับสมัครนักเรียนออนไลน์
อื่น ๆ     

ข่าว

  เว็บไซต์หน่วยงาน
 
 เกียรติประวัติ
 

พ.ศ. 2500 ผู้ใหญ่นาค รัตนวิชัย แห่งชุมชนบางจาก ได้เป็นผู้เสนอกระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นในชุมชน เพื่อให้เด็กในชุมชนได้มีที่เรียนหนังสือ

พ.ศ. 2501 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศตั้งโรงเรียนมัธยมวิสามัญ ในที่ดินของกรมธนารักษ์ ตำบลจาก อำเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร จำนวน 33 ไร่ 1 งาน 31 ตารางวา เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2501 โดยให้ชื่อว่า โรงเรียนพระโขนง อังษรย่อนามโรงเรียน พ.ข. เป็นโรงเรียนสหศึกษา ในปีแรก เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 8 ห้องเรียน นักเรียน 301 คน ครู-อาจารย์ 12 คน นายชุบ กายสิทธิ์ เป็นครูใหญ่คนแรก

พ.ศ. 2507 โรงเรียนได้เปิดรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ. 4-ม.ศ.5) โดยมีนักเรียนแผนกศิลปะ 2 ห้องเรียนจำนวน 61 คน ต่อมาจึงมีนักเรียนแผนกวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2509

พ.ศ. 2517 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นางสาวจุไร ลียากาศ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคนแรกได้ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

พ.ศ. 2518 ก่อตั้งสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย เพื่อช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน พลเรือตรีเกษม ลิขิตวงศ์ ร.น. เป็นนายกสมาคมฯ คนแรก สร้างคำขวัญของโรงเรียน "ปัญญา สามัคคี มีน้ำใจ"

พ.ศ. 2521 ก่อตั้งมูลนิธิช่วยนักเรียนขาดแคลนโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย พลเรือตรีเกษม ลิขิตวงศ์ ร.น. เป็นประธานมูลนิธิฯ คนแรก

พ.ศ. 2527 ในโอกาสที่โรงเรียนก่อตั้งมาครบ 25 ปี ชุมนุมนักเรียนเก่าฯ ได้ร่วมกันจัดงานฉลอง และจัดตั้งสมาคมนักเรียนเก่าพระโขนงพิทยาลัย เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้โรงเรียนมีความก้าวหน้าในทุกๆ ด้าน พ.ต.ต.สุวัฒน์ ธำรงศรีสกุล เป็นนายกสมาคมฯ คนแรก

พ.ศ. 2528 จัดพิธีบรรจุพระธาตุและเบิกพระเจตร พระพุทธศากยมุนีศรีปัญญา'85 (หลวงพ่อสุข) พระพุทธรูปปางลีลา สูง 1.80 เมตร ซึ่งคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนสายปัญญา รุ่นปีการศึกษา 2548 มอบให้มาประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปประจำโรงเรียน

พ.ศ. 2532 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นส่วนกลาง กรมสามัญศึกษา

พ.ศ. 2537 จัดสร้างศาลาพิพิธภัณฑ์สำหรับจัดแสดงเกียรติประวัติของโรงเรียน

พ.ศ. 2539 สมาคมนักเรียนเก่าพระโขนงพิทยาลัย สนับสนุนเงินจำนวน 600,000 บาท
จัดสร้างศาลาปฏิคมเพื่อใช้เป็นที่ทำการสมาคมนักเรียนเก่าฯ และงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน
ต่อมาใช้ชื่ออาคารสมาคมนักเรียนเก่าฯ ติดตั้งระบบเครือข่ายค้นคว้าทางไกล(INTERNET) โดยโรงเรียนเข้าอยู่ในโครงการ NECTEC

พ.ศ. 2540 จัดตั้งโครงการสวัสดิการโรงอาหาร, สวัสดิการน้ำดื่มตราพระโขนงพิทยาลัย

พ.ศ. 2541 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดงในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 13 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในชุด บูรพประทีป และเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาเฟสปิดเกม ประเภทกองเชียร์ ประเทศมาเก๊า จัดสร้างสนามวอลเลย์บอล ลานกีฬาต้านยาเสพติด โดยได้รับงบประมาณจากโครงการลานกีฬาต้านยาเสพติด ของสำนักงานพัฒนาชุมชนเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2542 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ได้รับเกียรติบัตร โรงเรียนสีขาวเฉลิมพระเกียรติ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดลานกีฬาต้านยาเสพติด ของกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2543 จัดสร้าง "ศาลาจุไร ลียากาศ" เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ท่านผู้อำนวยการคนแรกของโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ที่ท่านได้เป็นผู้วางโครงสร้างการบริหาร และสร้างแผนแม่บทหลักที่มีการดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องอีกมากจนถึงปัจจับัน โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการหน้าบ้านน่ามอง ประเภทสถานศึกษาน่ามองจากเขตพระโขนง จัดตั้งธนาคารโรงเรียน โดยได้รับการสนับสนุนจากธนาคารออมสิน

พ.ศ. 2544 ได้รับรางวัล ห้องสมุดอัจฉริยะ ของชมรมบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษาได้รับเกียรติบัตร "ร้านอาหารสะอาดในสถานศึกษา" จากกรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัลสถานศึกษาที่สอนจริยธรรมดีเด่น ของกลุ่มโรงเรียนกรมสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4

พ.ศ. 2545 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ได้รับพระราชทานโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ สถานศึกษาที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันและ ลด ละ เลิก สารเสพติดของเยาวชน ในโครงการของมูลนิธิธารน้ำใจและมูลนิธิแม่บ้านอาสา (รางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์) จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

พ.ศ. 2546 ลานกีฬาโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ได้รับรางวัล ลานกีฬาดีเด่นกลุ่มเขตเจ้าพระยา และได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทลานกีฬาโรงเรียน จากการประกวดลานกีฬาดีเด่น ระดับกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2547-2551 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 โดยใช้หลักสูตรสถานศึกษาครบทุกระดับชั้น ตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนกำลังเร่งรัดพัฒนาคุณภาพให้มีความเข้มและทันสมัย การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อเป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพแหล่งเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อเป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ปรับปรุงอาคารสถานที่และบริเวณทั่วไปให้มีความสะอาด สวยงาน ร่มรื่น เพื่อเตรียมพร้อมให้โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ภายใต้การบริหารโรงเรียนของ นายวิทธยา บริบูรณ์ทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนระดับ 9 ได้มีความเป็นเลิศ และก้าวสู่ความเป็นสากลต่อไป

พ.ศ. 2551-2554 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ภายใต้การบริหารงานของผู้อำนวยการชเนศร์  นาคนิยม ได้พัฒนาโรงเรียนอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านอาคารสถานที่ บูรณะฐานพระพุทธรูป(หลวงพ่อสุข) จัดบริเวณโดยรอบโรงเรียนให้สวยงาม

19 ธันวาคม 2554  โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ขอต้อนรับผู้อำนวยการถวิล  ศรีใจงาม เข้ามาบริหารจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ซึ่งจะนำโรงเรียนของเราไปสู่สากลและมีความเป็นพลโลก

 

 
 
 
   

โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
182 สุขุมวิท 62 แขวงพระโขนงใต้  เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์  0-2311-5185 , 0-2311-5196, โทรสาร : 0-2311-5317 , 0-2332-5040
E-Mail : 
webmaster