English ภาษาไทย

ห้องเรียนดิจิตอล
 
 

  ข้อมูลโรงเรียน

 ข้อมูลพื้นฐาน

 ประวัติโรงเรียน

 รายนามผู้บริหาร

 แผนผังโรงเรียน

 ข้อมูลอาคาร สถานที่

 โทรศัพท์ภายใน

 เพลงโรงเรียน

 กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 สมาคมผู้ปกครองและครู

 การขับเคลื่อนโรงเรียน

  เมนูหลัก
แผนที่เข้าโรงเรียน
ประวัติ
เกียรติประวัติ
คณะผู้บริหารโรงเรียน
ครูภาษาไทย
ครูคณิตศาสตร์
ครูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูสังคมศึกษาฯ
ครูสุขศึกษาและพลศึกษา
ครูศิลปะ
ครูการงานอาชีพ
ครูภาษาต่างประเทศ
แนะแนว
สำนักงาน

  เว็บไซด์น่าสนใจ
   ซอฟท์แวร์ เพื่อการศึกษา
   ผลงาน คศ. 3
   ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
   ก.ค.ศ.
   สมศ.
   รูป 50 ปี พ.ข. รุ่น 27
   โครงการโทรทัศน์ออนไลน์(SEMA)
   เรียนรู้ภาษาจีนผ่านเว็บ
   มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   M.S.IT13 ศรีปทุม
   GURUONLINE เพื่อครูไทย
   google group
   สำนักเทคโนโลยี สพฐ.
   ส.ก.ส.ค.
   ศูนย์ประสานงานมัธยมศึกษา
   สพม.กทม. เขต 2
   สทศ.
   โครงการPISA
   โครงการ UniNet
   อาเซียนศึกษา
   โรงเรียนมาตรฐานสากล
   สำนักนโยบายแและแผน สพฐ.
   รับสมัครนักเรียนออนไลน์
อื่น ๆ     

ข่าว

  เว็บไซต์หน่วยงาน
 
 ประวัติ
 

 

 

 

 

อักษรย่อ พ.ข. 

คำขวัญ ปัญญา สามัคคี มีน้ำใจ

คติพจน์ นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา  แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

 

สีประจำโรงเรียน ฟ้า-เหลือง

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นราชพฤกษ์

วันสถาปนาโรงเรียน 19 พฤษภาคม ของทุกปี

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระพุทธศากยมุนีศรีปัญญา?85(หลวงพ่อสุข)

 

ตราประจำโรงเรียน  ชื่อโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ได้ถูกย่อลงใช้คำว่า พ.ข. จารึกลงในกรอบโล่ อันทรงพลัง ดูประหนึ่งรูปหัวใจ อันเป็นศูนย์รวมของความเป็นหนึ่งของความสามัคคี พยุงด้วยปีกข้างละ 4 แถบอันเข้มแข็ง หมายถึงปรัชญาทางการศึกษา ได้แก่พุทธิศึกษา พลศึกษา และหัตถศึกษา เพื่อให้สถาบันแห่งนี้มีความสมบูรณ์ทางการศึกษาครบทุกด้าน ทั้งนี้อยู่ภายใต้พระมหาพิชัยมลกุฎ ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระบารมีแห่งพระมหากษัตริยาธิราชเจ้า อันมีประกาเพชรมณีเสมือนเสมือนหนึ่งคุณธรรมอันสูงส่ง เป็นเครื่องนำทางให้ชาวพระโขนงพิทยาลัยมีความเจริญรุ่งเรืองอยู่ร่มเย็น สุขสงบ ชั่วนิจนิรันดร์

 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมาย

 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ มีความรู้เต็มตามศักยภาพ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เพื่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีความสุข ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

            หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้
            1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
            2. ซื่อสัตย์สุจริต
            3. มีวินัย
            4. ใฝ่เรียนรู้
            5. อยู่อย่างพอเพียง
            6. มุ่งมั่นในการทำงาน
            7. รักความเป็นไทย
            8. มีจิตสาธารณะ

 

วิสัยทัศน์

              มุ่งจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม เรียนอย่างมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ดำรงชีวิตอย่างพอเพียง และมีศักยภาพเป็นพลโลก

พันธกิจ

                    1. พัฒนานักเรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารได้อย่างน้อยสองภาษา มีทักษะทางการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์
            2. พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อเป็นพลโลกที่มีคุณภาพ
            3. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้เป็นมาตรฐานสากล

            4. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา

            5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียน

            6. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล

     

 

 

 

 

 

 

 
 
 
   

โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
182 สุขุมวิท 62 แขวงพระโขนงใต้  เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์  0-2311-5185 , 0-2311-5196, โทรสาร : 0-2311-5317 , 0-2332-5040
E-Mail : 
webmaster