๑. พระรัตนตรัย
๑.๑  ความหมายของพระรัตนตรัย
          พระพุทธศาสนามีองค์ประกอบสำคัญสามประการ คือ พระรัตนตรัย ซึ่งแปลว่า
แก้ว ประเสริฐ 3 ดวง อันได้แก่ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

๑.) พระพุทธ หมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ซึ่งทรงเป็นศาสดาของศาสนา
คือเป็นผู้ทรงค้นพบสัจธรรมโดยการตรัสรู้เอง และสอนให้ผู้อื่นรู้ตาม
๒.) พระธรรม หมายถึง คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งที่เป็นคำอธิบายเกี่ยวกับความเป็นจริง
ของชีวิตมนุษย์ และเป็นคำสั่งสอนให้มนุษย์ปฏิบัติดีต่อกัน
๓.) พระสงฆ์ หมายถึง หมู่สาวกที่ศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า
และเผยแผ่คำสอนให้แก่คนทั่วไป

 
 

พัฒนาบทเรียนโดย  นางสุรีพร   ฟักประไพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย